Povrch zvonu je bohatě zdobený – najdeme zde stylizované rostlinné motivy, čtyři reliéfy světců a tři nápisy vinoucí se po celém obvodu těla zvonu. Nápisy jsou provedeny majuskulním písmem v latině, přičemž druhý a třetí nápis v pořadí od shora je opatřen chronogramem.

První nápis:

VIVOS VOCO DEFVNCTOS DEPLORO TEMPESTATES DISPELLO

Jedná se o celkem běžný text používaný na starých zvonech. Ve volném překladu zní: „Živé volám, mrtvé oplakávám, pohromy zaháním“.

Druhý nápis:

HANC OLOMVCII STRAVB NOVITER FVDIT

Tento nápis oznamuje, že zvon byl nově odlit (přelit) v roce 1774 u olomouckého zvonaře Strauba.

Třetí nápis:

OPERA ET EXPANSIS ZELOSI CVRATORIS ANDREE MARTICAN FVSA EST

Zde, pod stejným chromogramem 1774, nápis uvádí, že zvon byl odlit „přičiněním a nákladem horlivého kněze Ondřeje Martikana“.

Reliéfy:

Na bocích zvonu jsou rozmístěny čtyři reliéfy s postavami světců. Podle jejich obvyklých atributů zde bezpečně rozeznáváme:

sv. Floriana

sv. Petra a sv.Pavla

sv. Jana Křtitele

pravděpodobně sv. Josefa

Starý zvon je významnou kulturní památkou z období pozdního baroka. Je o to cennější, že unikl válečným rekvizicím v období I. a II. světové války.