Již od podzimku roku 1922 vyjednáváme s firmou Oktavian Winter v Broumově o objednávce dvou zvonů pro věž kostela slušovického, jež by nahradily zvony za války zrequírované.

Ježto na schůzi členů kostelní Jednoty projeveno přání, by zjednány byly zvony větší, než byly zvony zrekvírované, bylo nutno objednávku oddáliti, až nasbíralo by se jmění kupní hodnoty větších zvonů přibližné. Zásluhou místního kooperátora p. Antonína Valacha doba to uspíšena. Podvolilť se p. Valach vykonati kolem Vánoc 1925 sbírku po obcích a druhou sbírku před dodávkou zvonů. Ježto jmění Jednoty kostelní dosahovalo koncem roku 1925 výše 5.000 Kč a sbírky po obcích kolem Vánoc 1925 vykonané zvýšily jmění to o 5.400 Kč v naději, že i sbírky před objednávkou zvonů stejný nebo alespoň přibližný obnos opatří, zajednány po delším vyjednávání na návrh věhlasného odborníka pražského kanovníka Msgr. Václava Müllera u firmy Oktavian Winter v Broumově dva zvony váhy 575 kg tón gis a váhy 240 kg tón cis.

Před objednávkou pozván pro jistotu ku vyzkoušení tónu zvonu zbylého tajemník chrámového družstva v Pelhřimov Jaroslav Dobrodínský, jenž zjistil u zvonu zbylého tón H + 2. Zvony objednány počátkem července 1926 se závazkem dodávky do konce srpna. Dodávka však oddálila se do září šestého, takže slavnosť svěcení nových zvonů okázalým způsobem za přítomnosti značného množství lidu vykonána 12. září 1926 vdp. arciknězem z Holešova p. Janem Hiklem.

Před dodávkou zvony kolaudovány odborným znalcem kanovníkem Msgr. Václavem Müllerem, jenž 30. srpna 1926 dojel do Broumova ku hudební zkoušce zvonů a po důkladném přezkoušení vydal nález, jehož obsah stručně označen slovy kanovníka Müllera: „Po stránce technické zvony plně vyhovují a po stránce akustické není podstatné závady, pro níž by zvony neměly býti přijaty.“ Nález kanovníka Mgsr. Müllera uschován v archivě spolu s listinou svědčící o posvěcení zvonů vystavenou světitelem vdp. arciknězem p. Janem Hiklem.

Sbírky před a po dodávce zvonů vlp. kooperátorem p. Valachem vykonané zmenšily dluh u Wintera o 3.200 Kč. Čestné zmínky zasluhují milodary z Ameriky. Tak Teresie Bednaříková z Chikaga zaslala 2.000 Kč, p. Jan Elšík, farář ve Veseleyville severní Dakota – rodák slušovický – 1.125 Kč. Jan Slováček z Chikaga 150 Kč. Umořiti zbytek dluhu bude úkolem kostelní Jednoty.

Z farní kroniky

nápis na menším zvonu: DNES MĚ – ZÍTRA TOBĚ

nápis na větším zvonu: CO VÁLKA VZALA, LÁSKA FARNÍKŮ VRÁTÍ