Evropsky významná lokalita (EVL) je jedním typem chráněných území v rámci soustavy NATURA 2000.

 

Termín evropsky významná lokalita je českým ekvivalentem anglického Sites of Community Importance (SCI). V rámci těchto lokalit jsou chráněny evropsky významná stanoviště a evropsky významné druhy. Evropsky významná stanoviště a evropsky významné druhy jsou vyjmenovány v přílohách směrnice O stanovištích (92/43/EHS), seznam evropsky významných stanovišť a druhů vyskytujících se v ČR je vyjmenován ve vyhlášce MŽP 166/2005 Sb.

 

Evropsky významná lokalita je legislativně podložena v zákoně O ochraně přírody a krajiny (114/1992), který implementuje evropskou směrnici O stanovištích (92/43/EHS). Evropsky významná lokalita je zařazena nařízením vlády ČR do tzv. národního seznamu. Po schválení Evropskou Komisí je zapsána do tzv. evropského seznamu. Jako EVL jsou také chráněny sporné lokality.

 

CZ0723758 – Slušovice – kostel

Rozloha:

0.0662 ha

Navrhovaná kategorie ochrany:

PP přírodní památka

Biogeografická oblast – vysvětlivky:

kontinentální

Příloha nařízení vlády 132/2005 Sb v platném znění:

Příloha CZ0723758

Souřadnice středu:

17°48’6” v.d., 49°14’51” s.š.

Nadmořská výška:

290 – 291 m n. m.

 

Poloha:

Kostel v obci Slušovice, asi 10 km VSV od Zlína.

 

Ekotop:

Geologie: V podloží v okolí lokality jsou vymapovány flyšové horniny s převahou vápnitých pelitů s glaukonitickými pískovci, deluviální hlinito-kamenité sedimenty, proluviální hlinito-písčité štěrky a fluviální sedimenty.
Geomorfologie: Lokalita spadá do okrsku Mladcovská vrchovina. Jedná se o plochou vrchovinu s převážně erozně denudačním reliéfem s širokými hřbety a krátkými příčnými údolími.

Reliéf: Reliéf je svažitý. Vlastní objekt leží na dně údolí a jeho okolí je zastavěno.

Pedologie: V půdním pokryvu převažují kambizemě, v nivě vodních toků fluvizemě.
Krajinná charakteristika: Půda a věž kostela.

 

Biota:

Letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis).

 

Kvalita a význam:

Regionálně významná letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis).

 

Zranitelnost:

Potenciálně přestavba půdního prostoru, oprava střechy apod.

 

Druhy – Živočichové:

 

Stálá populace

Zastavující se

Zimující

Hnízdící

Podíl populace

Zachovalost

Izolace

Celkové hodnocení

netopýr velký

Myotis myotis

 

 

 

210

2% až > 0%

dobře zachovaný

populace není izolovaná, leží uvnitř rozšířeného areálu druhu

velmi významná

 

Kraje a katastrální území:

Kraj: Zlínský kraj

Slušovice